Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO

 PISKA POZYCJA RYGLOWA”

 

 


  Rozdział 1 

Nazwa, teren działania i charakter prawny. 

 

Art. 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Historyczne „Piska Pozycja Ryglowa” określane dalej skrótem SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

 

Art. 2

1. Terenem działania SH „Piska Pozycja Ryglowa” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba SH „Piska Pozycja Ryglowa” znajduje się w m. Karwik, 12-200 Pisz.

 

Art. 3 

SH „Piska Pozycja Ryglowa” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) i niniejszego Statutu, i z tego powodu posiada osobowość prawną.

 

Rozdział 2 

Cele i środki działania. 

 

Art. 4 

Celem SH „Piska Pozycja Ryglowa” jest zajmowanie się szeroko pojętą historią regionu Warmii i Mazur.

 

Art. 5 

Cele te SH „Piska Pozycja Ryglowa” osiąga przez:

1. Zgłębianie historii regionu Mazur.

2. Tworzenie bazy danych na temat historii powiatu piskiego.

3. Gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dotyczących historii poznawanego terenu.

4. Stałą współpracą z Konserwatorem Zabytków i działaniem zgodnie z jego wytycznymi.

5. Tworzenie ekspozycji rzeczy znalezionych i zabezpieczonych przez SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

6. Działalność edukacyjną związaną z historią regionu.

7. Współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się podobną tematyką lub szeroko pojętą tematyką ochrony dóbr kultury w kraju i za granicą.

8. Popularyzację i promowanie spraw obronności kraju i techniki wojskowej poprzez organizację stałej ekspozycji sprzętu wojskowego.

9. Stworzenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej (GRH).

10. Tworzenie ścieżki historycznej opartej na umocnieniach z 2 wojny światowej znajdujących się w Piszu i okolicach.

11. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

 

Art. 6 

SH „Piska Pozycja Ryglowa” prowadzi działalność statutową na rzecz członków SH „Piska Pozycja Ryglowa” oraz ogółu społeczności. Każdy na zasadach określonych statutem może korzystać z działalności SH „Piska Pozycja Ryglowa” i pracy jego członków.

 

Art. 7 

SH „Piska Pozycja Ryglowa” opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

 

 

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

Art. 8 

Członkowie SH „Piska Pozycja Ryglowa” dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

Art. 9

1. Członkami zwyczajnymi SH „Piska Pozycja Ryglowa” mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizowaniem celów SH „Piska Pozycja Ryglowa”, materialnie wspierające jego działalność.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla SH „Piska Pozycja Ryglowa”, którym  Zarząd nadał honorowe członkostwo.

 

Art. 10 

1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach SH „Piska Pozycja Ryglowa” z czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz SH „Piska Pozycja Ryglowa”, uczestnictwa w imprezach organizowanych przez SH „Piska Pozycja Ryglowa”, korzystania ze sprzętu i pomieszczeń SH „Piska Pozycja Ryglowa” na zasadach określonych przez Zarząd,
c) korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

Art. 11 

Przyjęcie w poczet członków SH „Piska Pozycja Ryglowa” następuje na podstawie pisemnej deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd SH „Piska Pozycja Ryglowa”. Nowo wstępujący członkowie wprowadzani są przez dwóch członków SH „Piska Pozycja Ryglowa” na trzy miesięczny okres próbny.

 

Art. 12 

Do obowiązków członków SH „Piska Pozycja Ryglowa” należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności SH „Piska Pozycja Ryglowa”,

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz SH „Piska Pozycja Ryglowa”,

3. Godne reprezentowanie SH „Piska Pozycja Ryglowa”,

4. Terminowe opłacanie składek na zasadach określonych przez Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

 

Art. 13

Członkostwo w SH „Piska Pozycja Ryglowa” ustaje poprzez:

1.  Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2.  Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu może nastąpić w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej SH „Piska Pozycja Ryglowa” przez okres 12-tu miesięcy,
c) działania na szkodę SH „Piska Pozycja Ryglowa”,
d) nie opłacanie składek przez okres 12-tu miesięcy,
e) rozwiązania się SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia. 

 

Art. 14 

Władzami SH „Piska Pozycja Ryglowa” są:

1. Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

2. Zarząd SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

3. Komisja Rewizyjna.

Art. 15 

Kadencja władz stowarzyszenia trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym.

 

Art. 16 

Uchwały wszystkich Władz SH „Piska Pozycja Ryglowa” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu.

 

Art. 17

1. Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa” jest najwyższą władzą SH „Piska Pozycja Ryglowa”, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SH „Piska Pozycja Ryglowa” zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa” zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków,
d) uchwały wcześniejszego zebrania.
 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa” odbywa się nie później niż w przeciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Art. 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa” należy:

a) uchwalanie programów działalności organizacyjnej i finansowej SH „Piska Pozycja Ryglowa”,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu SH „Piska Pozycja Ryglowa”,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,
f) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania SH „Piska Pozycja Ryglowa”,
g) rozpatrywanie odwołań członków SH „Piska Pozycja Ryglowa” od decyzji Zarządu,
h) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa”.
 
2. Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa” jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 
3. W Walnym Zebraniu SH „Piska Pozycja Ryglowa” mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

 

 Art. 19

1. Zarząd SH „Piska Pozycja Ryglowa” składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie zadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu SH „Piska Pozycja Ryglowa” konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

 

Art. 20 

Do zadań Zarządu SH „Piska Pozycja Ryglowa” należy kierowanie bieżącą działalnością

SH „Piska Pozycja Ryglowa” w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami SH „Piska Pozycja Ryglowa”, a w szczególności:

1. Reprezentowanie SH „Piska Pozycja Ryglowa” na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa”,

3. Przyjmowanie i skreślanie członków,

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami SH „Piska Pozycja Ryglowa” zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5. Składanie sprawozdań z działalności SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

 

Art. 21

1. Członek Zarządu SH „Piska Pozycja Ryglowa” może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu SH „Piska Pozycja Ryglowa”, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa” w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.

4. Jeśli w okresie kadencji Zarządu zaprzestanie w nim działalności minimum 1/3 jego członków, Zarząd może uzupełnić do swojego składu brakującą liczbę członków. W pierwszej kolejności Zarząd uwzględnia te osoby, które kandydowały na członków, ale nie zostały wybrane. Zatwierdzenie wyboru następuje na najbliższym Walnym Zebraniu. Kadencja uzupełnionych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

 

Art. 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

3. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
b) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Statutowej i finansowej SH „Piska Pozycja Ryglowa”,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa” , względnie zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem, Statutem lub istotnymi interesami SH „Piska Pozycja Ryglowa” działaniami Zarządu.
 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku    pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie są i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
c) z tytułu pełnienia funkcji w organie kontroli wewnętrznej nie otrzymują zwrotu uzasadnionych kosztów ani wynagrodzenia.

 

Art. 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze Statutem.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa” w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

4. Jeśli w okresie kadencji Komisji Rewizyjnej zaprzestanie w nim działalności minimum 1/3 jego członków, Komisja Rewizyjna może uzupełnić do swojego składu brakującą liczbę członków. W pierwszej kolejności Komisja uwzględnia te osoby, które kandydowały na członków, ale nie zostały wybrane. Zatwierdzenie wyboru następuje na najbliższym Walnym Zebraniu. Kadencja uzupełnionych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

 

Rozdział 5 

Majątek i fundusze. 

 

Art. 24

1. Na majątek SH „Piska Pozycja Ryglowa” składają się ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowski i wpisowe,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje i subwencje,
d) inne wpływy z działalności statutowej.
 
3. Cały dochód stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
 
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Art. 25

1. Do występowania w imieniu SH „Piska Pozycja Ryglowa” jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd, a w jego imieniu Prezes lub inny upoważniony członek Zarządu.

2. Zobowiązania majątkowe i finansowe podpisuje Prezes i Skarbnik.

3. Dokumenty finansowe SH „Piska Pozycja Ryglowa” podpisują upoważnione przez Zarząd osoby.

 

Rozdział 6 

Zmiana Statutu i rozwiązanie. 

 

Art. 26 

Zmiany Statutu SH „Piska Pozycja Ryglowa” wymagają uchwały Walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa” podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Art. 27

1. Rozwiązanie się SH „Piska Pozycja Ryglowa” może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania SH „Piska Pozycja Ryglowa” podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się SH „Piska Pozycja Ryglowa” określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek SH „Piska Pozycja Ryglowa”.

 

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Historycznego „Piska Pozycja Ryglowa” przyjęty uchwałą Walnego Zebrania z dnia 29 marca 2014 r.

Copyright © Remes
Design by : rygielpisz.eu.